TIÊU CHÍ BIÊN TẬP NỘI DUNG WEBSITE MSVUI.COM

A. Tiêu đề “Chất” thu hút mọi thông tin, cuốn khách hàng vào xem chi tiết” Ngắn cô động, có giá trị và khoản <= 1 hàng A4. B. Nội dung Chính Không gắn bất kỳ link trong nội dung bài viết, không ghi số điện thoại vào nội dung, không link rút gọn. Trong … Read more