Thiết kế banner, poster sản phẩm 2 [SP2]

Thiết kế banner sản phẩm ( đúng logo, qr code, và bố cục… hình có qr code thì không có logo và ngược lại) 1 sản phẩm cần 1 – 10 hình: 5 Hình x 20 phút = 100 phút Xem phần tiêu chí thiết kế poster, banner: https://ttso.vn/10584 Báo cáo: mỗi link poster 1 … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.