Hỗ trợ làm slide

Hỗ trợ làm slide x 60 phút = 60 phút Báo cáo:  1: Ngày / Giờ:Phút Tên nhưng bạn tham gia làm slide + hình chụp trên google meet / zoom 2: Ngày / Giờ:Phút Link Slide báo cáo lưu canva / google driver trong thư mục của Nhóm được cấp ( không cần đăng … Thêm »

Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc

Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc Làm việc phó, trưởng nhóm kiểm duyệt kết quả làm việc … Thêm »

Talkshow hàng tuần

Tổng số talkshow hàng tuần 1 lần x  120 phút =  120 phút Mỗi lần talkshow cần chụp hình lưu trên https://imgur.com/ cùng 1 link chứ ít nhất 3  hình, 1 hình chung, 2 hình riêng của mình xuất hiện đầu giờ, và cuối giờ. Ghi chú lưu ý thông tin của Talkshow  / hoặc … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.