Tên viết tắt & thông tin Nhơn Mỹ

* NHƠN MỸ viết tắt là N NS: Nhân sự NK: Nhân sự kinh doanh NO: Nhóm marketing NV: Nhóm Video NN: Nhóm Nội Dung   * Thông tin nhóm: Email BGĐ: contact@nhonmy.com Email nhân sự: kh@nhonmy.com  Email nhân sự kinh doanh: kh@kd.nhonmy.com Email trưởng nhóm: Nhân sự là: ql@nhonmy.com, Marketing Online: kt@nhonmy.com Email nhân … Thêm »

Tên viết tắt & thông tin Lưu

* MsVui viết tắt là M LS: Nhân sự LK: Nhân sự kinh doanh LO: Nhóm marketing LV: Nhóm Video LN: Nhóm Nội Dung   * Thông tin nhóm: Email BGĐ: contact@nhonmy.com Email nhân sự: hr@nhonmy.com  Email nhân sự kinh doanh: hr@kd.nhonmy.com Email trưởng nhóm: Nhân sự là: ql@nhonmy.com, Marketing Online: kt@nhonmy.com Email nhân sự … Thêm »

Tên viết tắt & thông tin MsVui

* MsVui viết tắt là M MS: Nhân sự MK: Nhân sự kinh doanh MO: Nhóm marketing MV: Nhóm Video MN: Nhóm Nội Dung   * Thông tin nhóm: Email BGĐ: contact@nhonmy.com Email nhân sự: ns@nhonmy.com  Email nhân sự kinh doanh: ns@kd.nhonmy.com Email trưởng nhóm: Nhân sự là: ql@nhonmy.com, Marketing Online: kt@nhonmy.com Email nhân sự … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.