Talkshow hàng tuần

Tổng số talkshow hàng tuần 1 lần x  120 phút =  120 phút Mỗi lần talkshow cần chụp hình lưu trên https://imgur.com/ cùng 1 link chứ ít nhất 3  hình, 1 hình chung, 2 hình riêng của mình xuất hiện đầu giờ, và cuối giờ. Ghi chú lưu ý thông tin của Talkshow  / hoặc … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.