Làm slide báo cáo

Làm slide báo cáo x 60 phút = 60 phút

Báo cáo: 

1: Ngày / Giờ:Phút Tên nhưng bạn tham gia làm slide + hình chụp trên google meet / zoom
2: Ngày / Giờ:Phút Link Slide báo cáo lưu canva / google driver trong thư mục của Nhóm được cấp ( không cần đăng nhập có thể xem được)