Đăng lên post Linkedin ( Video số 5)

Đăng lên post Linkedin: 5 tin x 5phút =  25 phút B1.Sử dụng hình ảnh thiết kế đã duyệt B2. Viết nội dung theo công thức FAB, BAB, ADIA, 4U, PPPP,…Xem https://ttso.vn/7101 Yêu cầu: Nội dung ngắn gọn, xúc tích ( nhiều nhất là 6 hàng A4) , người đọc nội dung có thể kịch hoạt … Thêm »

Share video từ Website lên Fanpage, Twitter, Facebook Group, Pinterest, Linkedin (video số 5)

Share video từ Youtube lên Fanpage, Twitter, Facebook Group, Pinterest, Linkedin ( Video số 1): 14 X5 = 60 Xem hướng dẫn https://ttso.vn/309 ( Phần B ) Fanpage Twitter Facebook Group: 10 nhóm Pinterest Linkedin B1. Copy link cần share B2. Hãy viết nội dung ngắn theo cấu trức: Nội dung chứa từ khóa sản … Thêm »

Tham gia nhóm group facebook quyền fanpage

Yêu cầu: Tham gia 10 Group Facebook quyền fanpage Điều kiện: Group Facebook có trên 1k thành viên Tên Group Facebook, nội dung phải phù hợp văn hóa Việt Nam ( không vũ khí, không chính tri, không chiến tranh, không tôn giáo), chủ đề tương ứng nội dung sắp tới bạn muốn đăng Group … Thêm »

Share video từ Website lên Fanpage, Twitter, Facebook Group, Pinterest, Linkedin ( Video số 6)

Share video từ Youtube lên Fanpage, Twitter, Facebook Group, Pinterest, Linkedin ( Video số 1): 14 X5 = 60 Xem hướng dẫn https://ttso.vn/309 ( Phần B ) Fanpage Twitter Facebook Group: 10 nhóm Pinterest Linkedin B1. Copy link cần share B2. Hãy viết nội dung ngắn theo cấu trức: Nội dung chứa từ khóa sản … Thêm »

Thiết kế ảnh đứng và viết nội review dung ngắn RV4

Thiết kế ảnh đứng và viết nội review dung ngắn: Dùng sản phẩm đã hoàn thiện trong tuần, Viết 10 nội dung ngắn khoản 3 hàng A4 + 10 hình đứng để đăng lên MXH: 10 nội dung x 10 phút = 100 phút 10 hình x 20 phút = 200 phút B1. Thiết kế … Thêm »

Đăng Video ghế xanh lên Facebook Group quyền Fanpage: 10 nhóm

Đăng Video ghế xanh lên Facebook Group ( hình ( có logo hoặc qr-code), chữ, hasdtags, link web) : 10 nhóm x 5phút = 50 Phút Xem hướng dẫn: https://ttso.vn/10316 Lưu ý: Phải có link về trang tuyển dụng team mình trên ttso.vn Báo cáo: 10 hàng, Mỗi nhóm hàng gồm: STT,  Ngày Giờ: phút … Thêm »

Đăng sản phẩm lên Facebook Group quyền Fanpage [SP4] : 10 nhóm

Đăng bài Facebook Group ( hình ( có logo hoặc qr-code), chữ, hasdtags, link web) : 10 nhóm x 5phút = 50 Phút Xem hướng dẫn: https://ttso.vn/10316 Báo cáo: 10 hàng, Mỗi nhóm hàng gồm: STT,  Ngày Giờ: phút từ khóa link Facebook Group đã đăng, 1 link https://imgur.com/ duy nhất chứa tất cả minh … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ttso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.