Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc msvui.com

TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng … Thêm »

Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc luu.vn

TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh nghiệm PTT: Phút thực tập. (VD: +5.PTT: Sinh viên này bị cộng … Thêm »

Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc Nhonmy.com

Viết tắt, thông tin chung & Hướng dẫn làm việc 02/01/2022 bởi ettso TTS: Thực tập sinh;  MO: Thực tập sinh marketing online; NS: Thực tập sinh nhân sự; ĐDCT : Đại diện công ty; QLMO: Quản lý marketing onlne; QLNS Quảng lý nhân sự MXH TTS: Facebook thực tập sinh; XNTT : Xác nhận thực tập;  BCTT: Báo cáo tốt nghiệp; CNKN: Chứng nhận kinh … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) Luu.vn

A. Tiếp nhận thực tập NS gởi sms zalo, email và thông báo trực tiếp với mọi người về TTS mới, hỗ trợ và hướng dẫn tối đa TTS mới làm việc. TTS Gửi giấy “TIẾP NHẬN THỰC TẬP” cho NS sau đó NS xác minh và kiểm tra chính xác thì chuyển cho ĐDCT ký. … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) MsVui

A. Tiếp nhận thực tập NS gởi sms zalo, email và thông báo trực tiếp với mọi người về TTS mới, hỗ trợ và hướng dẫn tối đa TTS mới làm việc. TTS Gửi giấy “TIẾP NHẬN THỰC TẬP” cho NS sau đó NS xác minh và kiểm tra chính xác thì chuyển cho ĐDCT ký. … Thêm »

Tiếp nhận thực tập & Giấy tiếp nhận TTS (đầu vào) Nhonmy.com

A. Tiếp nhận thực tập NS gởi sms zalo, email và thông báo trực tiếp với mọi người về TTS mới, hỗ trợ và hướng dẫn tối đa TTS mới làm việc. TTS Gửi giấy “TIẾP NHẬN THỰC TẬP” cho NS sau đó NS xác minh và kiểm tra chính xác thì chuyển cho ĐDCT ký. … Thêm »

22. Xác nhận thực tập & Báo cáo thực tập Lưu

Nội dung đề tài ĐƯỢC DUYỆT Tên đề tài cụ thể, có thời gian thực hiện ( thời gian <= 06 tháng) , trong báo cáo có thể lấy số liệu <=3 năm để phân tích Ví dụ: MO Ví dụ: NS Nội dung đề tài KHÔNG ĐƯỢC DUYỆT Viết chung chung, không cụ thể, … Thêm »

Xác nhận thực tập; Báo cáo thực tập MsVui

Nội dung đề tài ĐƯỢC DUYỆT Tên đề tài cụ thể, có thời gian thực hiện ( thời gian <= 06 tháng) , trong báo cáo có thể lấy số liệu <=3 năm để phân tích Ví dụ: MO Hoạt động Marketing Online cho các khóa học ngoại ngữ tại Công ty Nhơn Mỹ quí 1 … Thêm »

Xác nhận thực tập & Báo cáo thực tập Nhonmy.com

Nội dung đề tài ĐƯỢC DUYỆT Tên đề tài cụ thể, có thời gian thực hiện ( thời gian <= 06 tháng), trong báo cáo có thể lấy số liệu <=3 năm để phân tích Ví dụ: MO Hoạt động Marketing Online cho các khóa học ngoại ngữ tại Công ty Nhơn Mỹ quí 1 … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. Nhonmy sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.