Kiểm tra, đánh giá kết quả thực tập

Nội dung xác nhận ( mỗi công việc 1 hàng) Tên email đã tạo 1 /  Tên email đã tạo 2 / Tên email đã tạo 3  ( VD: muoi.a2@gmail.com / nam.team@gmail.com / k.nhonmy@gmail.com ) Số lượng email gửi / thành công / lượt xem ( tuần?) / Link google sheet chứa email gửi Video ghế … Thêm »

Bàn giao tài khoản slideshare.net

Bàn giao tài khoản slideshare.net: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Nội dung ghi: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài … Thêm »

Bàn giao tài khoản scribd.com

Bàn giao tài khoản scribd.com: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Nội dung ghi: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài … Thêm »

Bàn giao tài khoản academia.edu

Bàn giao tài khoản academia.edu: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Nội dung ghi: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài … Thêm »

Bàn giao tài khoản google doanh nghiệp

Bàn giao tài khoản google doanh nghiệp: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Nội dung ghi: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng … Thêm »

Bàn giao tài khoản Local Guide

Tổng số tài khoản Bàn giao tài khoản Local Guide là 03 tài khoản: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Nội dung ghi: Tên … Thêm »

Bàn giao tài khoản Twitter

Bàn giao tài khoản Twitter: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Nội dung ghi: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài … Thêm »

Bàn giao tài khoản Instagram

Bàn giao tài khoản Instagram: Kiểm tra và nhập thông tin đầy đủ tài khoản vào file tài nguyên thuộc team mình, online google meet bàn giao cho trưởng nhóm >  trưởng nhóm xác nhận tài khoản này đang hoạt động tốt Nội dung ghi: Tên TTS. Ngày bàn giao, số hàng tương ứng file tài … Thêm »

Anh/Chị đã đăng ký thành công. ettso sẽ liên hệ lại ngay sau khi nhận được thông tin. Nhấn ok để tiếp tục.