Hướng dẫn làm video LUU.VN

Bước 1: Biên soạn nội dung video Tiêu chí Xây Video bán hàng sản phẩm Luu.vn Khoảng 1-5s và tập trung vào bối cảnh chính cần thực hiện và dẫn nhập vào.  “sản phẩm, nhu cầu người mua….” , xuất hiện hình ảnh sản phẩm => Đặt vấn đề đầu tiên phải thu hút, hấp dẫn để … Read more